Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Feest van de herschepping - Pinksteren 2020

Negende woord van bemoediging

gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
foto: Bisdomdenbosch.nl
Feest van de herschepping - Pinksteren 2020

Het Paas­feest, Hemel­vaart en ook het Pinkster­feest vieren wij dit jaar met gesloten kerk­ge­bouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksge­zond­heid, in de ogen van de over­heid en de Neder­landse bis­schop­pen, stringente regels nood­za­ke­lijk.

Met name ouderen zijn extra kwets­baar voor het rondwarende virus. En vooral oudere mensen verzamelen zich in onze kerk­ge­bouwen voor het vieren van de liturgie. Een en ander impli­ceerde uiterste voorzich­tig­heid. Want de ere­dienst aan God mag geen bron van ziekte en dood van mede­mensen wor­den. Na­tuur­lijk heeft dat bij veel gelo­vi­gen uitermate veel pijn en verdriet gegeven, niet in de laatste plaats ook bij de pries­ters en de bis­schop­pen. De onmoge­lijk­heid om de Heilige Communie te ont­van­gen en de beper­king tot de gees­te­lij­ke communie is voor talrijke gelo­vi­gen een heel groot offer geweest. Mede door de grote discipline en uit­hou­dings­ver­mo­gen van verreweg de meeste Neder­lan­ders lijkt het virus enigszins onder controle te zijn. Maar zolang er geen afdoende medicijnen voor pa­tiën­ten zijn ont­wik­keld en vooral zolang er geen vaccin tegen het virus is gevon­den, is uiterste alert­heid nood­za­ke­lijk. Zowel van de rege­ring als van ons als mensen van de Kerk.

Ker­ke­lijke her­schep­ping

Pink­ste­ren vormt het feest van Gods Geest. Wij lezen in het Nieuwe Testa­ment dat tij­dens het eerste Pinkster­feest angs­tige en lam­ge­sla­gen leer­lin­gen van Jezus weer moed vatten. Zij beëindigen een zelfgekozen afzon­dering. De deuren en ramen gaan open. In kracht van de heilige Geest ver­kon­di­gen zij Gods grote daden met als kern Gods onvoor­waar­de­lijke liefde en trouw in Jezus Christus. Pink­ste­ren betekent in zekere zin de geboorte van de Kerk. De leer­lin­gen staan op uit hun verlam­ming en vatten moed om als mis­sio­na­rissen te gaan getuigen. Tegen die ach­ter­grond mogen wij Pink­ste­ren het feest van de her­schep­ping noemen.

Aller­eerst in Jeru­za­lem, maar al snel ook buiten de stad, wor­den volgelingen van Jezus actief. Eerst wor­den Joodse mensen aan­ge­spro­ken. Maar al spoe­dig wordt dui­de­lijk dat God de poort van het geloof heeft open­ge­zet voor alle mensen. Het Evan­ge­lie heeft een uni­ver­se­le strek­king. Uit alle volkeren, rassen en talen wor­den mensen uit­ge­no­digd hun hart aan het Evan­ge­lie te geven en in vriend­schap met de levende Christus te gaan leven.

In deze dagen beleven wij, als gelo­vi­gen in Neder­land, in zekere zin ook een her­schep­ping, of op zijn minst een ker­ke­lijke herstart. De versoepelingen die maat­schap­pe­lijk moge­lijk zijn, bie­den ook voor onze Kerk nieuw per­spec­tief. Nog voorzich­tig en stap voor stap. In de maand juni gaat het om eucha­ris­tie­vie­ringen met der­tig gelo­vi­gen. En per 1 juli zal dat met hon­derd gelo­vi­gen moge­lijk zijn. Op Sacra­ments­dag, zon­dag 14 juni, zal na drie maan­den weer de Heilige Communie wor­den uit­gereikt. Tenzij een tweede besmet­tingsgolf roet in het eten gooit en de over­heid alsnog nieuwe beperkende maat­regelen moet afkon­digen. Alles bijeen zijn de versoepelingen een reden tot grote dank­baar­heid.

De bis­schop­pe­lijke regels die vanaf 1 juni gel­den, hebben niet overal gejuich opge­roe­pen. Som­mi­ge regels wor­den als extreem voorzich­tig beleefd. Ik besef dat de bis­schop­pen veel van de pastores en besturen vragen om de ker­ke­lijke herstart in goede banen te lei­den. Het zou fan­tas­tisch zijn als de stringente regels spoe­dig kunnen wor­den versoe­peld. Maar zolang het virus onder ons is, mag juist van de Kerk als morele instantie, wor­den verwacht dat zij optimaal zorgt voor de ge­zond­heid van mensen. Ik heb alle ver­trouwen dat pas­to­rale teams en besturen op dit punt pru­dent zullen han­de­len.

Door de crisis zijn heel veel pastores op digi­taal terrein crea­tief gewor­den. Gelukkig kon zo in veel gevallen de liturgie van de Kerk bij de gelo­vi­gen gebracht wor­den en kon ook op cateche­tisch en diaco­naal terrein het nodige werk doorgang vin­den. Zo hoor ik van meer­dere pries­ters dat zij langs de digitale weg catechese geven of met hun jon­ge­ren in contact blijven. Laten wij hopen dat bij de doorstart van het ker­ke­lijk leven de moge­lijk­he­den van de techniek optimaal wor­den benut voor een nieuwe missio­naire inzet.

Maat­schap­pe­lijke her­schep­ping

Het virus heeft naast medische ook grote sociale gevolgen. Ik noem alleen al de een­zaam­heid van ouderen én jon­ge­ren. Steeds dui­de­lijker wordt echter ook de sociaaleco­no­mische impact van de we­reld­wijde pandemie. Vele miljoenen mensen zijn werkeloos gewor­den en vele miljar­den zijn ver­dampt. De corona­cri­sis raakt de wereld in een tijd van grote maat­schap­pe­lijke uit­dagingen. Wij ston­den immers al vòòr de crisis voor de taak om de wereld tot 2050 recht­vaar­diger en duurzamer te maken. Wij vieren dit jaar het lustrum van de en­cy­cliek Laudato Si. In 2015 schreef onze paus dit baan­bre­kende do­cu­ment en de inhoud is van uitermate groot belang tot op de dag van vandaag.

Paus Fran­cis­cus komt op voor een cultuur van het leven. In de visie van de paus gaat het dan niet alleen om het bescher­ming van het ongeboren leven en het oude, aftakelende leven maar ook om we­reld­wijde sociale recht­vaar­dig­heid en de bescher­ming van de aarde als ons gemeen­schap­pe­lijk huis. Wij moeten de ko­men­de jaren onze blik steeds meer verbre­den en niet alleen zorgen voor mensen maar ook voor onze dieren en planten.

De directeur van het Sociaal Cultureel Plan­bu­reau, Kim Putters, citeerde recent in een inter­view het Engelse spreek­woord Never waste a good crisis. De corona­cri­sis vormt voor over­he­den, onderne­mingen en bur­gers een extra uit­daging om de totale economie ver­der te verduur­za­men, massale verspilling van voedsel en grond­stof­fen ef­fec­tief te bestrij­den en te komen tot een betere ver­de­ling van de goe­de­ren van deze wereld. Om dit te rea­li­se­ren doet de paus een oproep tot een eco­lo­gische beke­ring. Wij moeten recht doen aan de armen en vluch­te­lingen van deze wereld en goed omgaan met Moeder Aarde. In de ko­men­de jaren moet deze we­reld­wijde transitie meer en meer gestalte krijgen. Een gewel­dige opdracht voor de gehele mens­heid. De Pinkstergeest kan chris­te­nen in­spi­re­ren tot deze maat­schap­pe­lijke her­schep­ping die de ko­men­de decennia zal moeten plaats­vin­den. Paus Fran­cis­cus roept in Laudato Si op tot een bun­de­ling van alle spi­ri­tu­ele krachten, chris­te­nen, anders­ge­lo­vigen en ongelo­vi­gen. De inzet voor meer recht­vaar­dig­heid en bescher­ming van de schep­ping vormt immers een opdracht voor alle mensen, ongeacht hun gods­dienst of levens­over­tui­ging. Wij geloven dat Gods Geest ver buiten de Kerk aan het werk is. Het ware, goede en schone buiten de chris­te­lijke cultuur­kring mogen wij dank­baar zien als het werk van Gods Geest.

Kom Schepper Geest

Op weg naar het Pinkster­feest bid­den wij om de komst van Gods schep­pen­de en her­schep­pen­de Geest. Zowel ker­ke­lijk als maat­schap­pe­lijk staan wij voor grote uit­dagingen. De Geest wil chris­te­nen in­spi­re­ren om de verant­woor­de­lijk­heid van hun doopsel serieus te nemen en te bouwen aan missio­naire pa­ro­chies rondom Christus. Tevens staan wij voor de uit­daging om een bijdrage te leveren aan een maat­schap­pe­lijke her­schep­ping. Opdat recht wordt gedaan aan de waar­dig­heid van alle mensen als schepselen van God en de aarde, die ons draagt en voedt, wordt beschermd. God is de eige­naar van deze aarde. Wij zijn niets meer dan rent­mees­ters en hoveniers.

Vanuit deze over­tui­ging wens ik u een Zalig Pinkster­feest.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte
Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer