Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Gaan wij binnenkort morren?

Vijfde woord van bemoediging

gepubliceerd: woensdag, 22 april 2020
foto: Wim Koopman
Gaan wij binnenkort morren?

Mgr. Gerard de Korte van Bisdom ’s-Hertogen­bosch is voor de vijfde maal in de pen geklommen om een woord van bemoe­diging te schrijven tij­dens de hui­dige corona­cri­sis. Hij vraagt zich hardop af of de bevol­king niet bin­nen­kort gaat morren en de inper­king van onze vrij­he­den zal ac­cep­teren.

Ver­bon­den­heid en belangen

Vrij­heid is in onze hui­dige samen­le­ving een be­lang­rijke waarde. Bin­nen­kort vieren wij weer het herstel van onze vrij­heid na vijf jaren van onder­druk­king tij­dens de Tweede Wereld­oor­log. ‘Samen stil staan bij 75 jaar vrij­heid’ vormt het motto van het Natio­naal Comité 4 en 5 mei. Maar vrij­heid is nooit absoluut, ook onze vrij­heid is rela­tief. De hui­dige corona­cri­sis maakt dat maar al te zeer dui­de­lijk. Omwille van de volksge­zond­heid heeft de rege­ring voor de publieke ruimte allerlei beperkende maat­regelen af­ge­kon­digd. Wij kunnen niet meer gaan of staan waar wij willen. Er wordt ge­spro­ken over een intel­li­gente lockdown maar de gevolgen zijn niet gering. Scholen zijn al weken dicht. Veel mensen werken thuis. Een bezoek aan restaurant, theater, bioscoop en museum is niet meer moge­lijk. En een samenscholing van een grotere groep mensen leidt tot een flinke bekeu­ring. Gelo­vi­gen moeten al weken lang ac­cep­teren dat het samen vieren van het geloof in onze kerk­ge­bouwen onmoge­lijk is gewor­den. Een aanzien­lijke inper­king van ons gaan en staan, maar allemaal om levens te red­den: van anderen en van ons­zelf. De grote vraag is hoe lang wij deze ingeperkte vrij­heid zullen ac­cep­teren.

Morren tegen Mozes

Centraal in het geloof van het Joodse volk staat de be­vrij­ding uit het slavenhuis Egypte. Na verschrikke­lijke plagen laat uit­ein­delijk de wrede farao de Joodse slaven ver­trek­ken. Onder de hoede van Mozes trekt Israël door de woes­tijn naar het land van belofte; het land van melk en honing. Maar de tocht is zwaar. Bij gebrek aan water, ont­staat er onvrede. De ontbe­ringen wor­den zo groot dat het volk terug gaat verlangen naar Egypte. Men was er welis­waar onvrij maar er was tenminste voldoende eten en drinken. De onvrede leidt uit­ein­delijk tot een morren tegen Mozes en uit­ein­delijk ook tegen God (Exodus 17).

Wenkend per­spec­tief?

Wat kunnen wij van dit verhaal uit het Oude Testa­ment leren? Minstens twee dingen. Aller­eerst dat tij­dens een las­tig heden het verle­den ge­mak­ke­lijk wordt geïdealiseerd. Met regelmaat denken wij verlangend terug aan de tijd ‘voor de corona­cri­sis’. Maar, in het licht van de actuele crisis, lijkt mij een tweede leer­punt nog be­lang­rijker. Ontbe­ringen in het heden wor­den ge­mak­ke­lijker geac­cep­teerd als er een wenkende toe­komst is. Voor Israël in de woes­tijn was het beloofde land van melk en honing nog ver weg. Men was in de hitte van de woes­tijn bezig met de eerste levens­be­hoef­ten zoals water en voedsel. Zo komen wij bij de spannende vraag of in de hui­dige situatie het wenkend per­spec­tief voor ons dui­de­lijk genoeg is. Het re­sul­taat van de bewe­gingsbeper­king is onge­twij­feld een daling van zieken en doden. Ons ge­zond­heids­sys­teem stond op springen maar heeft met optimale krachtsin­span­ning standge­hou­den. Maar is dat voldoende om te volhar­den? Zullen wij onze on­der­lin­ge be­trok­ken­heid vol­hou­den en alle inper­kingen van onze vrij­he­den blijven dul­den? Als ik goed zie en luister, ontstaan er steeds meer scheurtjes ondanks de oproepen van onze be­stuur­ders. Gaan ook wij bin­nen­kort morren?

Eco­no­mische schade

Naarmate de intel­li­gente lockdown voortduurt, wor­den de eco­no­mische gevolgen steeds groter. Over de hele wereld zijn miljoenen banen verloren gegaan en op de beurzen miljar­den ver­dampt. De gevolgen zijn te zien in stad en dorp. Ik merk het in het centrum van 's-Hertogen­bosch. Talloze winkels zijn dicht. Met name kle­ding- en schoenenwinkels, cafés en restaurants maar ook de reis­bu­reaus wor­den flink getroffen. Meer onzicht­baar, maar niet min­der erns­tig, is de ellende voor tal­loze zelf­stan­digen zon­der personeel en flex­wer­kers. Vaak hebben deze mensen nau­we­lijks een buffer om op terug te vallen. Al met al staat de bestaanszeker­heid van steeds meer landgenoten onder druk. Hoe hoog zal de werkeloos­heid wor­den en hoe ontwrichtend wordt de crisis op sociaal-eco­no­misch terrein? Het grote gevaar bestaat dat de on­der­lin­ge zorg voor elkaar zal ver­dampen. Het eigen­be­lang lijkt altijd groter dan het belang van de ander. Het vol­hou­den van on­der­lin­ge ver­bon­den­heid wordt de grote uit­daging van de ko­men­de tijd.

Inter­na­tio­nale ver­bon­den­heid

Kwets­ba­re mensen in een groot aantal lan­den van deze wereld komen snel in de gevaren­zone. Zoveel mensen die nu al in de marge leven, dreigen aan alles gebrek te krijgen. Een sociaal vangnet zoals in Neder­land ontbreekt immers in verreweg de meeste lan­den, al vallen ook hier helaas mede­bur­gers door de mazen van het net. Het wegvallen van in­kom­sten in combinatie met het ont­bre­ken van fi­nan­ciële reserves betekent dan auto­ma­tisch diepe armoede. Tegen die ach­ter­grond heeft onze bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, samen met lei­ders van andere gods­diensten en levens­be­schou­wingen, onze rege­ring vorige week opge­roe­pen om de meest kwets­ba­ren in de wereld niet te vergeten. Niet alleen om hun waar­dig­heid te be­scher­men maar ook uit welbegrepen eigen­be­lang. De wereld zit immers niet te wachten op een nieuwe golf van vluch­te­lingen. Nu niet veroor­zaakt door oorlogshan­de­lin­gen maar door het onzicht­ba­re maar levens­bedreigende corona­vi­rus.

Elkaar vast­hou­den

Meer en meer wordt dui­de­lijk dat er ook tij­dens deze corona­cri­sis belangentegen­stel­lingen zijn. Als die te groot wor­den kan de on­der­lin­ge eens­ge­zind­heid, die tot nu toe in­druk­wek­kend is, in gevaar komen. Het vraagt van onze politici en be­stuur­ders grote stuurmans­kunst. Nu wordt een beleid gevraagd dat mensen verbindt en niet uit elkaar drijft. Dat vraagt om het zoeken van een goede balans tussen een houd­ba­re ge­zond­heids­zorg en zo klein moge­lijke eco­no­mische schade. Maar even­zeer om jon­ge­ren die zich, mis­schien lan­ger dan verwacht, beper­kingen willen opleggen voor meer kwets­ba­re ouderen. Het vraagt ook om fi­nan­ciële soli­da­ri­teit, natio­naal en inter­na­tio­naal. Werken­den moeten verbon­den blijven met allen die hun arbeid door de crisis verliezen. Dit alles om te voor­ko­men dat mensen tussen de raderen komen.

Eigen­be­lang overstijgen

Wij hebben als chris­te­nen een rea­lis­tisch mens­beeld. Als de nood aan de man komt, hebben de meesten van ons de nei­ging vooral voor zich­zelf te kiezen. Maar wij kunnen ons­zelf ook overstijgen. Ik schrijf dit Woord ter bemoe­diging in de Paas­tijd. Wij mogen leven in vriend­schap met de levende Christus. Geeft dat ons niet de kracht om onze eigen belangen te rela­ti­ve­ren en ons blijvend in te zetten voor het alge­meen belang? Ik hoop en bid dat wij, in kracht van Gods Geest, de on­der­lin­ge be­trok­ken­heid zullen vol­hou­den.

+ Dr. Gerard de Korte
Bis­schop van 's-Hertogen­bosch

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer