Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Tentoonstelling Sint Martinuskerk te Velddriel

Datum nog niet bekend

gepubliceerd: donderdag, 19 maart 2020
Engelse marinier Patrick Kenneth Pearce
Engelse marinier Patrick Kenneth Pearce

Sinds 4 mei 1999 wordt er elk jaar een korte her­den­kings­plech­tig­heid gehou­den op het Rooms-Katho­lie­ke kerkhof van de Sint Martinus­kerk te Velddriel voor de Engelse marinier Patrick Kenneth Pearce en voor de Velddrielenaren die door oorlogs­ge­weld om het leven geko­men zijn.

Dorpsraad Velddriel is de laatste vier jaar in deze her­den­king voor­ge­gaan. De afgelopen jaren hebben we ons verdiept in de ge­schie­de­nis van Velddriel en omge­ving tij­dens de Tweede Wereld­oor­log. We zijn in contact geko­men met Heidi van Houten, die al eer­der een ten­toon­stel­ling gewijd heeft aan de Engelse marinier. Met haar hulp en die van Ronnie van Hoften kunnen we een goed beeld geven van de persoon Patrick Kenneth Pearce.

75 Jaar gele­den

Dit jaar her­denken we dat er 75 jaar gele­den een einde kwam aan de bezet­ting. Voor ons een goed moment om werk te maken van de sterf­dag van de Engelse marinier, die gewond raakte in de uiter­waar­den nabij Velddriel. Hij overleed kort daarna op 22 maart 1945 aan zijn verwon­dingen. Hij is begraven op het kerkhof naast de Sint Martinus­kerk en is door zijn fami­lie­le­den des­tijds aan Velddriel toe­ver­trouwd. En juist dit ver­trouwen gaf de aanzet tot het maken van een kleine expositie over het leven van Patrick Kenneth Pearce.

Uitge­steld ivm corona­vi­rus

In ver­band met het corona­vi­rus zal de kerk­dienst opgeschort wor­den tot nader order. Omdat Deze vie­ring zal in het teken staan van deze marinier, die zich gedurende de gehele oorlog ingezet heeft om de vijand te verslaan en om de vrij­heid te heroveren. Hij nam deel aan ver­schil­lende operaties. Helaas werd de operatie, waarbij de Maas overgestoken moest wor­den om Duits afweergeschut onk­laar te maken, hem fataal. Kort voor het einde van WOII stierf hij aan zijn verwon­dingen.

Wij nodigen u allen van harte uit om de kerk­dienst bij te wonen, die opge­luis­terd zal wor­den door het kerk­koor met toepas­se­lijke lie­de­ren en ook zullen leden van fanfare La Harpe enkele stukken spelen. Rond 10.30 uur zal de ten­toon­stel­ling, die opge­steld is in de zijbeuk van de kerk geopend wor­den door een neef van Patrick Kenneth Pearce, die voor deze gelegen­heid over­komt vanuit Engeland.

Voor een groot deel is de ten­toon­stel­ling gewijd aan de levensloop van de marinier. Er is echter ook beeld­ma­te­riaal te zien van Velddriel tij­dens de oorlog en van de wederop­bouw. Zo zijn er o.a. foto’s van de gebombar­deerde kerk.

Na de ope­ning kan de ten­toon­stel­ling bezich­tigd wor­den en na afloop is er gelegen­heid om koffie/thee te drinken en samen bij te praten in de pastorie.

Datum nog niet bekend

Deze expositie zal wor­den geopend alleen is de datum nog niet bekend ivm corona­vi­rus.
Wij res­pec­teren en volgen de richt­lij­nen van het RIVM.

Hier­on­der enkele data waar­van we hopen en ver­wach­ten dat deze wel zullen door­gaan.

Herden­kings­plech­tig­heid op 4 mei

Op maan­dag 4 mei 2020 wordt de her­den­kings­plech­tig­heid, zoals gebruike­lijk op het kerkhof naast de Sint Martinus­kerk te Velddriel gehou­den. Dit jaar is het 75 jaar gele­den dat we onze vrij­heid weer hebben terug­ge­kre­gen. Vele Neder­lan­ders en geallieer­den hebben alles op alles gezet om de bezetters het land uit te krijgen. Het is niet zon­der slag of stoot gegaan. Er zijn vele opoffe­ringen voor gebracht. Laten wij ook dit jaar stil­staan bij al degenen die voor onze vrij­heid gestre­den hebben!

Be­vrij­dingsbrunch op 5 mei

Dins­dag 5 mei 2020 wordt er een be­vrij­dingsbrunch geor­ga­ni­seerd in de Boxhof in Velddriel voor de inwoners van Velddriel en omge­ving. We hopen u daar te ont­moe­ten. Jong en oud zijn welkom! Met een kleine bijdrage van uw kant biedt de Dorpsraad samen met Seline en Willem van de Boxhof een brunch aan. Om 10.45 uur is ie­der­een welkom. Samen eten, samen praten, aan­dacht voor elkaar dit zijn be­lang­rijke ele­menten om vrij­heid vast te hou­den en te omarmen. Vrij­heid is geen van­zelf­spre­kend­heid!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer