Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen

gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2020

Met grote pijn in het hart kon­digen de Neder­landse bis­schop­pen aan dat de publieke li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas­tri­duüm) en met Pasen dit jaar wor­den afgelast.

Alle maat­regelen die de bis­schop­pen in Neder­land eer­der in ver­band met het corona­vi­rus hebben af­ge­kon­digd op 28 februari en 13 maart, wor­den nu verlengd tot en met maan­dag 13 april (Tweede Paas­dag).

Al eer­der kon­digde paus Fran­cis­cus verge­lijk­ba­re maat­regelen aan. De maat­regelen die de over­heid in Neder­land heeft geno­men gel­den tot en met 6 april. De bis­schop­pen zien zich echter genood­zaakt ook tot en met Pasen nu al een beslis­sing te nemen in ver­band met de voor­be­rei­dingen voor de li­tur­gische plech­tig­he­den, die niet goed plaats kunnen vin­den in de hui­dige situatie. Verder is de nood­zaak er vanwege de ge­zond­heid van de gelo­vi­gen, onder wie ook kwets­ba­re personen.

Voor de Chrismamissen in de bis­dom­men geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vin­den met de be­die­naren die nodig zijn voor de liturgie, zon­der koor. Hierover, maar ook over de andere vie­rin­gen in de Goede Week en met Pasen, com­mu­ni­ce­ren de bis­dom­men met hun pa­ro­chies en pas­to­rale teams

De Door­de­weekse vie­rin­gen op dins­dag in Velddriel en vrij­dag in Kerkdriel kunnen vooralsnog door­gaan in de kerk en zon­der Communie uit­de­len i.v.m. afstand tot elkaar.

Missen, doop en uit­vaart

De zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring van de pries­ters vindt in de besloten­heid plaats en zon­der koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die door­de­weeks wor­den gehou­den gel­den de eer­der af­ge­kon­digde, strikte maat­regelen met de volgende toevoe­ging: de pastoor beslist naar omstan­dig­he­den en in overeenstem­ming met de over­heids­maat­re­ge­len of de door­de­weekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij reke­ning te hou­den met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richt­lij­nen van de over­heid wor­den gevolgd. Van de aanwe­zige gelo­vi­gen wordt gevraagd 1½ meter afstand van elkaar te hou­den ook als men naar voren komt voor de H. Communie of per­soon­lijke zegen en niet te komen wanneer men verkou­den is.

Hetzelfde geldt voor doop­vie­ringen en uit­vaar­ten die sober en kleinschalig moeten wor­den gehou­den en in overeenstem­ming moeten zijn met de nadere richt­lij­nen van het eigen bisdom. In geval van uit­vaar­ten dienen deze ook in overeenstem­ming te zijn met de richt­lij­nen van de uit­vaartbranche zoals met betrek­king tot het maximum aantal aanwe­zige personen.

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar moge­lijk open en toe­gan­ke­lijk om te bid­den of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te hou­den tot andere kerk­gan­gers en indien men verkou­den is, niet te komen maar thuis te bid­den.

De bis­schop­pen roepen na­druk­ke­lijk op tot gebed in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer