Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Decreet zondagsplicht

gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2020

Onze bis­schop heeft samen met de andere bis­schop­pen een aantal ver­gaande besluiten moeten nemen i.v.m de versprei­ding van het Corona-virus. De tekst en het decreet vind u hierbij.

De door­de­weekse vie­rin­gen in Velddriel (dins­dag 9.00 uur) en Kerkdriel (9.00 uur) kunnen daar­mee voorlopig wél door­gaan, maar wel in de grote kerk (ivm de afstand) en er zal géén Communie uit­gereikt wor­den! Hierbij is wél de moge­lijk­heid om gees­te­lijk ter Communie te gaan.

Broe­ders en zusters,

Afgelopen vrij­dag zijn door de Neder­landse bis­schop­pen aan­ge­scherpte maat­regelen en richt­lij­nen af­ge­kon­digd voor de weekend­vie­ringen als mede de toedie­ning van de sacra­menten. Velen van u hebben op deze korte termijn aanpas­singen gemaakt in de pa­ro­chies en kerken en gezocht naar multi-mediale wegen om pa­ro­chi­anen te bereiken en op afstand mee te laten vieren. Namens de bis­schop dank ik u voor uw inzet en be­trok­ken­heid hierin.

Helaas hebben niet alle pries­ters de maat­regelen van de bis­schop­pen opge­volgd. Met deze mail wil ik u namens de bis­schop laten weten dat deze maat­regel niet geldt als een advies maar als een ver­plich­ting. Ook als het min­der dan 100 pa­ro­chi­anen betreft.

Ondertussen is ook het decreet digi­taal be­schik­baar waarin de bis­schop de gelo­vi­gen ontheft van de zon­dagsplicht én daar­naast de ver­plich­ting oplegt aan de pas­to­rale krachten om aan de maat­regelen en richt­lij­nen van de bis­schop­pen te voldoen. U treft het in de bijlage aan.

Indien eventuele ver­dere maat­regelen door de bis­schop of door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie wor­den geno­men, zullen wij zo spoe­dig moge­lijk met u com­mu­ni­ce­ren. Laten wij, ondanks deze moei­lijke maat­regelen, in deze tijd bij­zon­der met elkaar verbon­den blijven in gebed.

Namens de bis­schop,

Mgr. drs. T.M.C Lamers
vica­ris-generaal

Decreet

GERARDUS JOHANNES NICOLAAS DE KORTE
DOOR DE GENADE VAN GOD EN DE GUNST VAN DE APOSTOLISCHE STOEL
BISSCHOP VAN ’s-HERTOGENBOSCH

Over­we­gende

  • Dat de hui­dige ge­zond­heids­si­tua­tie noopt om bij te dragen aan de strijd tegen uitbrei­ding van het Covid-19 virus (‘corona­vi­rus’)
  • Dat daartoe door de Neder­landse over­heid verre­gaande maat­regelen zijn af­ge­kon­digd
  • Dat daartoe de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie richt­lij­nen heeft uit­ge­vaar­digd
  • Dat de maat­regelen en richt­lij­nen kunnen lei­den tot twijfels en gewetens­pro­ble­men bij de gelo­vi­gen en de clerici, met name ten aanzien van de Zondagsplicht

Gelet

  • op de bepa­lin­gen van het ker­ke­lijk recht, met name op canon 87 en de canones 1246 - 1248 van de Codex luris Canonici

Besluit

  1. Dat de eucha­ris­tie nog steeds wordt gevierd in gebeds­hui­zen, zoals vast­ge­steld door elke pa­ro­chie, reke­ning hou­dend met de maat­regelen die zijn gegeven in de bin­dende richt­lij­nen van de Neder­landse bis­schop­pen van 13 maart 2020 inhou­dende dat alle open­ba­re publieke vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen niet zijn geoorloofd.
  2. Dat dispen­sa­tie wordt verleend aan alle katho­lie­ke gelo­vi­gen van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch, evenals aan degenen die zich op het grond­ge­bied daar­van bevin­den, van de zon­dagse eucha­ris­tie en verplichte feest­da­gen, zoals vast­ge­legd in canon 1247 CIC, gedurende de tijd dat de hui­dige ge­zond­heids­si­tua­tie duurt en zelfs voor ver­dere periodes waarin de situatie voortduurt, waardoor alle gelo­vi­gen vrij zijn om de missen via de media te volgen dan wel de nodige tijd aan het gebed te wij­den, per­soon­lijk of in het gezin
  3. Dat alle pries­ters werk­zaam in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch verplicht zijn om te voldoen aan de Maat­regelen van 28 februari 2020 en de aan­ge­scherpte maat­regelen en richt­lij­nen van 13 maart 2020 van de bis­schop­pen van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie, die vandaag zijn ge­pu­bli­ceerd en die we aan dit besluit hechten. Alsmede die welke in dit kader nog ge­pu­bli­ceerd zullen wor­den.

Dit besluit wordt ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch en digi­taal toegezon­den aan het pas­to­rale kader van de pa­ro­chies en aan de kloosters en abdijen en wordt gedepo­neerd in het archief van het bisdom.

Gegeven te ’s-Hertogen­bosch, op 13 maart 2020.

Dr. Gerard de Korte
Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer