Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Ausschwitz en de Veertigdagentijd

Vastenboodschap Mgr. De Korte

gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2020
foto: Wim Koopman
Mgr. Gerard de Korte
Mgr. Gerard de Korte

Eind januari hebben wij her­dacht dat 75 jaar gele­den het ver­nie­ti­gings­kamp Ausch­witz werd bevrijd. De verhalen over het kamp maken stil. De nazi’s hebben alleen al in Ausch­witz meer dan een miljoen mensen op fabrieks­ma­tige wijze omgebracht. Vooral joden maar ook Sinti en Roma.

Bescha­ving flinterdun

Nadenken over Ausch­witz maakt dui­de­lijk dat mensen uitermate wreed kunnen zijn. Als je de beel­den ziet en de verhalen hoort over de ver­nie­ti­gings­prak­tijken, wordt dui­de­lijk dat onze bescha­ving veelal flinterdun is. Hun jodenhaat maakte de kampbeulen tot brute moor­de­naars. Hun dubbelleven blijft een raadsel. Voor hun eigen gezin waren het vaak zorgzame echt­ge­noten en vaders. Voor de ge­van­ge­nen in het kamp wer­den het tirannen.

Kers­te­ning mislukt?

Nog steeds blijft het een pijn­lijke vraag hoe in een land als Duits­land, na minstens 1300 jaar evangeli­sa­tie, zovelen in de ban van Adolf Hitler kon­den komen. Na­tuur­lijk was Duits­land na de Eerste Wereld­oor­log verne­derd en had de eco­no­mische crisis velen in armoede gedom­peld. Maar vormt dat een voldoende ver­kla­ring voor de massale steun voor het nazisme? In velerlei opzicht vormt de nazi-ideo­lo­gie immers het anti-evan­ge­lie. Een gif­tig mengsel van ver­heer­lij­king van geweld, rassenwaan en het recht van de sterkste. De gedachte dringt zich op dat de kers­te­ning van de Duitse bevol­king uitermate op­per­vlak­kig is ge­ble­ven.

Anti-judaïsme

De joden­ver­vol­ging is voor chris­te­nen, een reden tot schaamte. Het ker­ke­lijk anti-judaïsme heeft de aversie tegen de joodse ge­meen­schap alleen maar gevoed. De nazi’s kon­den citaten van theologen let­ter­lijk overnemen om hun haat tegen de joden te staven. Gelukkig heeft de Kerk na de Shoah een beke­ring doorgemaakt. Wij beseffen meer dan voor­heen dat wij staan op de sch­ou­ders van Israël. God heeft zich in Jezus geopen­baard in een joodse mens. Gods heil stroomt vanuit Israël naar alle volkeren.

God in Ausch­witz?

Het grote lij­den tij­dens de Tweede Wereld­oor­log heeft tal­lozen doen vragen: waar was God in Ausch­witz? Veel joden hebben, door de verschrik­kingen die zij moesten doorstaan, de omgang met God verloren. Andere joden bleven, ondanks alle be­proe­vingen, trouw aan God. Zij kon­den geloven dat God sterker was dan het geweld van de natio­naalsocialisten. God was hun laatste houvast. En met de naam van God op de lippen gingen zij hun lot tegemoet.

Het geheim van het kruis

‘Waar was God in Ausch­witz?’ is ook een vraag van veel chris­te­nen. Hoe is het grote lij­den te verbin­den met het geloof in een liefde­volle en almach­tige God? In de ko­men­de Veer­tigda-gen­tijd staan wij stil bij de opgang van Jezus naar Jeru­za­lem, naar zijn mar­teling en kruis­dood. De God die wij in Christus ont­moe­ten is een God die is afgedaald in de men­se­lijke ellende. Hij is met ons solidair gewor­den tot in de dood. Als wij over Gods almacht nadenken vanuit het kruis en de opstan­ding van Jezus wordt dui­de­lijk dat almacht ver­taald kan wor­den met weer­loze over­macht. Op Goede Vrij­dag verdraagt Christus het kwaad en sterft op Golgotha. Weerloos en een­zaam.

Maar Goede Vrij­dag vormt niet het laatste woord. Op Paas­mor­gen komt Jezus zijn leer­lin­gen tegemoet als de Levende en toont zijn over­macht. Voor chris­te­nen die worstelen met Ausch­witz maar ook met het lij­den in hun eigen bestaan, wordt hier een beginnend ant­woord gegeven op de vraag waar God is in het duister van het leven. Dat wij ons vastk­lampen aan deze God die ons in Christus ook vandaag nabij wil zijn.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer