Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel









Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kerkbalans folders en brieven

gepubliceerd: maandag, 20 januari 2020

De fol­ders en brieven voor de Actie Kerk­ba­lans zijn weer gemaakt en zullen ko­men­de week op de deurmat vallen. Dit jaar is voor bijna elke pa­ro­chiekern een aparte fol­der gemaakt, alleen Am­mer­zo­den en Hedel doen samen.

Actie Kerk­ba­lans

Van zater­dag 18 januari tot zater­dag 1 februari 2020 doen twee­dui­zend kerken mee aan Actie Kerk­ba­lans. Duizen­den vrij­wil­li­gers zamelen geld in voor hun plaat­se­lijke kerk. Voor ie­der­een is de kerk op een andere manier van waarde. Pa­ro­chies en ge­meen­ten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een fi­nan­ciële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samen­le­ving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerk­ba­lans 2020.

Eigen pa­ro­chie

Actie Kerkbalans 2020De bijdragen van pa­ro­chi­anen zijn recht­streeks bestemd voor het pas­to­rale werk in uw eigen pa­ro­chie: de aan­dacht en zorg voor mensen, zoals bij ziekte en over­lij­den, maar ook bij de vreug­de­volle momenten in het leven zoals geboorte en huwe­lijk. Daar­naast wor­den bijdragen gebruikt voor diverse lasten zoals on­der­houd, vergoe­dingen en beno­digd­he­den voor vie­rin­gen en secretariële onder­steu­ning.

Mogen we u als pa­ro­chi­aan ook vragen om onze pa­ro­chie naar kunnen en vermogen fi­nan­cieel te onder­steunen? Alle bedragen zijn welkom. Een bijdrage van minimaal € 5,- per maand maakt al een verschil! U bepaalt uite­raard zelf, welk bedrag u maan­de­lijks of jaar­lijks kunt missen. U kunt ervan verzekerd zijn, dat uw bijdrage goed en zorg­vul­dig ten dienste van uw pa­ro­chie wordt besteed. Wij ver­trouwen op uw steun.

Uw bijdrage

Uw bijdrage kunt u storten op het reke­ning­num­mer van uw pa­ro­chiekern.

plaats iban reke­ning­num­mer
Alem: NL19 RABO 0131 7018 51
Am­mer­zo­den: NL51 RABO 0102 6011 78
Hedel: NL46 INGB 0001 0193 41
Kerkdriel: NL70 RABO 0125 1045 45
Rossum: NL66 RABO 0144 6023 93
Velddriel: NL25 RABO 0153 4015 16
Zalt­bom­mel: NL07 INGB 0004 4572 38

Schen­kings­for­mu­lier

Speciaal voor pa­ro­chi­anen die door middel van een perio­dieke schen­king in aanmer­king willen komen voor de guns­tige fiscale rege­lingen rond ANBI, is een schen­kings­for­mu­lier opge­steld.

Meer in­for­ma­tie





 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer