Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maria Lichtmis - Pannenkoeken

Zondag 2 februari

gepubliceerd: donderdag, 23 januari 2020
foto: Gospelimages.nl
Simeon en Hanna
Simeon en Hanna

Maria-Lichtmis wordt gevierd met kaarsen en pannen­koe­ken. Voor chris­te­nen is Jezus het Licht. Ontdek de vele lagen in dit tra­di­tio­nele feest! Op 2 februari, Lichtmis, vieren we het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel.

Jezus wordt toegewijd aan God

In het oude Israël mochten vrouwen een tijdje na hun zwan­ger­schap niet deelnemen aan het open­ba­re leven. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest de moe­der zich laten reinigen in de tempel. Om zich te zuiveren, kon­den de jonge ouders een duif en een ram offeren. Voor armen volston­den twee duiven. Bij de geboorte van een meisje was dat na 80 dagen. Beviel de moe­der van een jongen, dan gebeurde de reini­ging na 40 dagen. Zo dus ook na de geboorte van Jezus.

Simeon en Hanna wachten Jezus op in de tempel. De evangelist Lucas schetst hen als ver­te­gen­woor­digers van het Oude Verbond die hun ver­trouwen in God bewaard hebben. Simeon had van de heilige Geest de belofte ont­van­gen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien.

Simeon neemt de baby in zijn armen en jubelt van vreugde: Nu laat u, Heer, uw die­naar in vrede heen­gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de red­ding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopen­baard wordt aan de hei­denen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32)

Bij ons in de pa­ro­chie

In onze pa­ro­chie is Maria Lichtmis ook het moment waarop we de kin­de­ren op weg naar hun eerste Heilige Communie naar de kerk brengen. Op voor­spraak van Maria vragen wij dat zij in het licht van Jezus, hun weg in geloof, hoop en liefde mogen gaan. De kin­de­ren uit Rossum en Alem zijn met de Doop van de Heer (12 januari) al in de H.Odrada­kerk op die weg gezet. Voor de andere kin­de­ren op weg naar de Communie gebeurt dat op zon­dag 2 februari. In de vie­rin­gen van 9.30 uur wor­den zowel in Am­mer­zo­den als in Velddriel de kin­de­ren ge­pre­sen­teerd. Om 11.00 uur wor­den de kin­de­ren in Kerkdriel ge­pre­sen­teerd. In al die vie­rin­gen is er ook een kaarsen­pro­ces­sie waarin, onder het zingen van het ‘Te Lourdes op de bergen’, ie­der­een zich met zijn of haar eigen intentie bij de pro­ces­sie kan aan­slui­ten. Na afloop van alle vie­rin­gen kan men ook de Blasius­ze­gen ont­van­gen.

Bete­ke­nis van Lichtmis voor ons vandaag

De volkse en oude bena­ming van het feest op 2 februari ver­wijst naar Maria: Maria-Lichtmis. Toch gaat Lichtmis in de eerste plaats over Jezus. Wat over Maria ver­teld wordt, staat altijd en overal in functie van Jezus. Zij ver­wijst steeds naar haar Zoon.

Op Lichtmis draagt Maria Jezus let­ter­lijk de wereld in. Jezus verschijnt nu voor de eerste maal onder het volk. De kerk gedenkt na de open­ba­ring van de Heer aan de drie koningen op deze dag dus een nieuwe open­ba­ring. Ook wij wor­den uit­ge­no­digd om Jezus te laten zien aan de buiten­we­reld.

Wanneer en hoe vieren we Lichtmis?

2 februari - Maria LichtmisHet tijdstip waarop we Lichtmis vieren, laat zien dat het de laatste feest­dag is waar­van de datum verbon­den is met Kerst­mis.

Over­een­koms­tig de joodse wet wer­den jongetjes 40 dagen na hun geboorte in de tempel opgedragen. Zo ook Jezus. Lichtmis valt daarom precies 40 dagen na Kerst­mis. Hiermee wordt de kerst­tijd de­fi­ni­tief afgesloten.

Onder meer in Polen en Guatemala wordt Kerst­mis gevierd tot Lichtmis. Kerst­bo­men wor­den daar niet, zoals in de meeste andere lan­den, na 6 januari opgeruimd, maar pas op 2 februari. Ook in Parijs blijven de kerstlichtjes tot op Lichtmis bran­den.

Tra­di­tio­neel wor­den op Lichtmis in de kerken kaarsen gewijd en, voor­af­gaand aan de eucha­ris­tie­vie­ring, kaarsjes­pro­ces­sies gehou­den. Vandaar de naam Lichtmis. In ver­schil­lende talen ver­wijst de naam van het feest trouwens recht­streeks naar kaarsen. In het Zweeds heet het Kyndelsmässo­da­gen, in het Frans Chandeleur. Lichtmis wordt in onze streken verbon­den met het einde van de strenge winter. Na de donkere maan­den de­cem­ber en januari keert het licht lang­zaam terug.

Voor chris­te­nen staat de kaarsjes­pro­ces­sie symbool voor de intrede van Christus in onze wereld en in ons leven. Hij is het Licht dat geopen­baard wordt aan de hei­denen, zoals de oude Simeon zingt (Lucas 2,22-40).

Kinder­feest

Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het op vele plaatsen de gewoonte om op 2 februari - of de eerst­ko­mende zon­dag - alle pasge­doopte kin­de­ren met hun ouders in de liturgie te verwel­ko­men. Ideaal om opnieuw stil te staan bij zowel de bete­ke­nis van het doopsel als bij de opdracht van ouders om hun kind goed en gelovig op te voe­den.

Met Lichtmis nodigen veel pa­ro­chies de dopelingen van het voorbije jaar uit voor een vie­ring met kin­der­ze­gen. Het feest van Lichtmis is een mooie gelegen­heid om contact te hou­den met de ouders van dopelingen en de band aan te halen tussen jonge gezinnen en de pa­ro­chie. Jonge ouders krijgen zo ook de kans om met elkaar kennis te maken.

Pannen­koe­ken

Pannenkoeken eten met Maria LichtmisEen oude spreuk zegt: “Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm.” Deze spreuk ver­wijst naar de traditie om op Maria Lichtmis pannen­koe­ken te eten, een traditie die je op vele plaatsen in Europa terug­vindt. De ronde vorm van de pannen­koe­ken zou ver­band hou­den met de ronde vorm van de zon, die vanaf nu dui­de­lijk krachti­ger wordt. De traditie zegt dat wie pannen­koe­ken met Lichtmis eet, een voorspoe­dig jaar zal hebben. Eet smake­lijk!

Gebedje

Goede God,
wij hebben geen mooiere namen voor U
dan de namen die Gij Uzelf geeft,
Vader en Moeder van het Leven,
God van Liefde en Licht.
Op deze feest­dag van het Licht
willen wij deze kin­de­ren zegenen in uw naam.
Mogen deze kin­de­ren door onze geborgen­heid
uw liefde voelen.
Bewaar deze kin­de­ren voor het kwaad,
laat hen goede wegen gaan,
opdat zij mogen zijn en blijven,
kin­de­ren van het licht.
Daartoe vragen wij uw zegen.

 

(Bron: Sint-Antonius­paro­chie Heverlee)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer