Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Focus op familiepastoraat

gepubliceerd: maandag, 2 september 2019
Focus op familiepastoraat

In een brief heeft bis­schop Gerard de Korte onlangs de pa­ro­chies in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch uit­ge­no­digd om zich in het werk­jaar 2019-2020 te concentreren op het familie­pas­to­raat. Het bisdom biedt een aantal ac­ti­vi­teiten aan die in het teken staan van gezins- en familie­pas­to­raat waar de pa­ro­chies gebruik van kunnen maken.

Missio­nair pas­to­raat

De focus op familie­pas­to­raat sluit aan bij de oproep van de bis­schop om als Kerk missio­nair te zijn. “Zonder een missio­naire inzet zullen onze geloofs­ge­meen­schappen kleiner en kleiner wor­den”, schrijft hij. “Wij zijn ge­roe­pen om een levende ge­meen­schap rondom Christus te vormen. Onze pa­ro­chies zijn geloofs­ge­meen­schappen waar mensen hun vriend­schap met Christus vieren maar ook concreet gestalte geven in het alle­daag­se leven.”

De bis­schop ziet kansen voor missio­nair pas­to­raat. “In Neder­land zijn maar weinig overtuigde chris­te­nen, maar even­eens zijn er maar weinig atheïsten. De meeste tijdgenoten wor­den heen en weer geslin­gerd tussen reli­gi­euze onzeker­heid én reli­gi­eus verlangen. Tegen die ach­ter­grond pleit ik voor hel­dere maar ook gastvrije en harte­lijke pa­ro­chies.”

In de pa­ro­chie zou­den zoekende mensen verwelkomd moeten wor­den om lang­zaam maar zeker Gods liefde in Christus te ont­dek­ken, schrijft Mgr. De Korte. “Aangevuurd door Gods Geest kunnen zij dan stap voor stap de navol­ging van Christus gestalte geven. In veel van onze pa­ro­chies zijn missio­naire stappen gezet maar het is be­lang­rijk om dit proces gaande te hou­den en vooral ook te intensiveren.”

Door­ge­ven geloof primair via gezinnen

Uit onder­zoek blijkt dat het door­ge­ven van het geloof primair verloopt via gezinnen en families. De school en de pa­ro­chie zijn daarbij vooral in onder­steunende zin be­lang­rijk. “Het gelovig voor­beeld van vader en moe­der maar ook van opa en oma zijn voor de gelo­vi­ge vor­ming van kin­de­ren van cruciaal belang”, consta­teert de bis­schop.

In drie pa­ro­chies zijn de laatste tijd extra pas­to­rale krachten aan­ge­steld met een spe­ci­fie­ke zen­ding voor missio­nair gezins- en familie­pas­to­raat. Pa­ro­chies die de fi­nan­ciële mid­de­len vrij kunnen maken, kunnen van het bisdom toestem­ming krijgen om ook derge­lijke pas­to­rale krachten aan te stellen.

Het bisdom biedt een aantal ac­ti­vi­teiten aan rond familie­pas­to­raat. Zo zijn pa­ro­chies gevraagd om ‘best practices’ te delen van succes­vol gezins- en familie­pas­to­raat. Die zullen een plek krijgen op de nieuwe web­si­te van het bisdom die in ok­to­ber online komt. Op 4 no­vem­ber is er een studie­dag rond het sacra­ment van het huwe­lijk. Ook gaat eind sep­tem­ber een groep van start waarin jonge echtparen (20-40 jaar) elkaar kunnen ont­moe­ten en hun relatie met God, met elkaar en met de Kerk kunnen verdiepen. Het biedt hen de gelegen­heid om erva­ringen uit te wisselen met andere echtparen over relatie, gezin en geloof.

Ac­ti­vi­teiten

Pas­to­rale krachten met een spe­ci­fie­ke zen­ding voor familie- en gezins­pas­to­raat delen op een avond­bij­een­komst op 23 ok­to­ber hun erva­ringen. Op 26 no­vem­ber staat een studie­bij­een­komst gepland over hoe pa­ro­chies gezinnen kunnen be­ge­lei­den die op één of vaak meer­dere leef­ge­bie­den in de knel raken. Daarbij ligt de nadruk op de spe­ci­fie­ke rol van de kerk in de gehele keten van zor­gaanbie­ders.

Verder staan onder meer een cursus voor huwe­lijksvoor­be­rei­ders en een studie­dag rond relatie en huwe­lijk op de agenda. In juni wordt voor het eerst sinds 2012 een dag geor­ga­ni­seerd voor alle mis­die­naars en acolieten uit het bisdom. In de herfst­va­kan­tie tenslotte, van 17 tot en met 25 ok­to­ber 2020 gaat het bisdom op bede­vaart naar Lourdes. Ook die pelgrimage is gericht op gezinnen, tieners en jon­ge­ren.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie over het aanbod van het bisdom op het gebied van gezins- en familie­pas­to­raat kunt u contact opnemen met Manon van den Broek, bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor familie­pas­to­raat, via: mvd­broek@bisdom­den­bosch.nl

 

(bericht over­ge­no­men van de BisdomNieuws­brief van au­gus­tus 2019)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer