Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lintjes

gepubliceerd: vrijdag, 26 april 2019

Het heeft de koning behaagd Jacques Schwartz en Sascha van Oostrom, beide uit Zalt­bom­mel, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jacques Schwartz

Jacques Schwartz uit Zalt­bom­mel ont­vangt een Ko­nin­klij­ke Onder­schei­ding als Lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat hij een maat­schap­pe­lijk betrokken inwoner van Zalt­bom­mel is. Jacques Schartz was bijna 30 jaar actief voor de His­to­rische Com­mis­sie onder andere als voor­zit­ter. Hierbij was hij verant­woor­de­lijk voor een aantal publi­ca­ties en boeken en de inrich­ting van de per­ma­nente expositie over de tech­nische historie van de afval­wa­terzuive­ring in Dokhaven in Rotter­dam.

De heer Schwartz kenmerkt zich door een kri­tische, proactieve, verbin­dende en con­struc­tieve hou­ding. Door zijn inzet voor de vereni­ging heeft hij een be­lang­rijke en en­thou­sias­merende rol gespeeld in de kennis­over­dracht op het gebied van afval­wa­terzuive­ring. Hierdoor waren de waterprofessionals beter in staat om in Neder­land te zorgen voor schoon water en een gezon­der leef­kli­maat. Decorandus geeft nog altijd water & dijklessen op scholen.

Decorandus was ook negen jaar redacteur van het blad Neer­slag. Daar­naast is hij chauffeur en coördinator van de buurtbus, ver­voers­vrij­wil­li­ger voor Stich­ting Welzijn Bom­me­ler­waard en de pa­ro­chie. Ook was Decorandus negen jaar klusjesman voor de Fran­cis­cus basis­school.

Sascha van Oostrom

Sascha van Oostrom uit Zalt­bom­mel ont­vangt een Ko­nin­klij­ke Onder­schei­ding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sascha van Oostrom is al vanaf zijn jeugd betrokken bij Pokrof. Pokrof is een Katho­lie­ke Ge­meen­schap van de Byzan­tijnse ritus binnen de Rooms Katho­lie­ke Kerk­pro­vin­cie van Neder­land. Sascha ging vroe­ger met zijn moe­der mee om diensten te hou­den, de pries­ters te assis­te­ren en lezingen te geven. Hij was lid van koren in Eindhoven, Best en Utrecht en geeft vanaf 2010 nog twee à drie lezingen per jaar voor Pokrof.

Van 1980 tot 1988 was hij bestuurslid van de Lande­lijke Ouder­ver­eni­ging voor Katho­liek Onder­wijs. Van 1990 tot 1994 was hij voor­zit­ter van Stich­ting Orion, van 1992 tot 1994 se­cre­ta­ris van het Rode Kruis, afdeling Bom­me­ler­waard en van 1995 tot 2004 lid van de pa­ro­chie­ver­ga­de­ring van de Sint Martinus pa­ro­chie. Deze ver­ga­de­ring fun­geerde als klankbord en denktank voor het pa­ro­chie­bestuur. Hij was ook 13 jaar voor­zit­ter van de postzegel­ver­eni­ging.

Thans is de heer Van Oostrom lid van het bestuur van de Raad van Kerken, brengt soms nog maaltij­den van Tafeltje Dekje rond, or­ga­ni­seert lezingen voor het wijk­plat­form en is sinds 2013 lid van wijk­plat­form De Vergt. Daar­naast is hij bijna 25 jaar man­tel­zor­ger van zijn echt­ge­note.

Proficiat

Wij wensen de gedecoreer­den van harte proficiat met het ver­diende lintje!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer