Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Carnavalsviering Mispelgat

Vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet

gepubliceerd: zondag, 3 maart 2019

Zondag 3 maart was er een goed bezochte en sfeer­volle Carnavals­vie­ring in de Sint Martinus­kerk te Mispelgat. Voor­gan­ger was pastor B. Bus die als bis­schop van Mispelgat werd in­ge­haald. De Mis­pel­kra­kers zorgde als vanouds voor de muziek. Gewel­dig dat ze dat blijven doen.

Het thema was “Dè zie 'k nou gère!”. Dat geldt zeker voor vrij­wil­li­gers die zich be­lan­ge­loos inzetten voor de Sint Martinus­kerk. Als vrij­wil­li­ger van het jaar 2019 werd door Prins Maerten XVI Philo Schwartz in het zonnetje gezet met on­der­staan­de tekst.

Vrij­wil­li­ger van het jaar 2019: Philo Schwartz

Beste Philo, je bent met je echt­ge­noot Jacques een vaste bezoeker van de Carnavals­vie­ring. En vandaag willen we jouw in het zonnetje zetten als vrij­wil­li­ger van het jaar van de Sint Martinus­kerk. Philo zet zich al ruim 20 jaar in voor deze geloofs­ge­meen­schap.

Zover wij hebben kunnen nagaan was je eerste bijdrage het voor­gaan bij Woord en Communie­vie­ringen. Doordat het aantal pries­ters afnam werd er meer inzet van “leken” verwacht zodat er toch elk weekend een vie­ring was. Geen ge­mak­ke­lijke opgave, “om een pries­ter te ver­vangen”! Vaak ging je met iemand anders voor tij­dens een Woord en Communie­vie­ring. Samen bereidde je een vie­ring gron­dig en nauw­ge­zet voor waardoor een vie­ring goed afgestemd verliep. Door je rus­tige en dui­de­lijke manier van spreken komen de teksten goed over. Naast Zalt­bom­mel ging je voor in Rossum en Alem en eenmaal per maand deed je dat des­tijds ook in het voor­ma­lige Bommels Gasthuis.

Ongeveer vijf jaar gele­den vond de toen­ma­lige pastoor de inzet van leken voor een weekend­vie­ring niet meer nodig. Dat plot­se­linge besluit voelde niet goed. Je hebt toch de motivatie gevon­den om je recent weer in te zetten voor de gebeds­diensten en dat verdient veel waar­de­ring.

De talenten van Philo komen ook tot zijn recht bij de oecu­me­nische vie­rin­gen. In 2006 heeft het toen­ma­lige pa­ro­chie­bestuur een protocol opge­steld voor oecu­me­nische vie­rin­gen. Daarin staat “Indien pastor Ben van Bronkhorst, pastor Bertus Bus of diaken Jos Vriesema afwe­zig zijn bij een oecu­me­nische vie­ring, dat Philo namens de katho­lie­ke kerk mee voorgaat en hen ver­vangt”. Dat is een flinke verant­woor­de­lijk­heid. Sinds die tijd ben je nog steeds actief in de oecu­me­nische voor­be­rei­dings­groep. Hierbij ervaar je terecht veel waar­de­ring ook vanuit de her­vormde en ge­re­for­meer­de kerk.

Sinds de periode dat Jos van Zeelst hier als pastoor werk­zaam was ver­zorg je samen met Tiny de Avond­wake bij een over­lij­den. Ook dat vraagt veel voor­be­rei­ding. Dat is niet altijd een­vou­dig en vraagt veel empathie. Dat doe je met overgave!

Je on­der­houd ook het contact met de nabe­staan­den, spreekt mis­in­ten­ties af, brengt het ge­dach­te­nis­kruisje en je bent ook actief binnen de zieken­be­zoek­groep door het bezoeken van zieken.

Daarbij doen zich soms bij­zon­dere situaties voor. Zo ging je eens op zieken­be­zoek en degene die je wilde bezoeken deed niet open. Plot­se­ling stond een man van een deur ver­der in zijn onder­broek buiten en vroeg; “wat wil gij vrouwke!”. Achteraf is daar in de zieken­be­zoek­groep harte­lijk om gelachen.

Philo heel veel dank voor je pas­to­rale en diaconale be­trok­ken­heid in al die jaren bij deze geloofs­ge­meen­schap. Je doet dat met steun van Jacques. We hopen dat je dit nog jaren met voldoe­ning wilt en kan doen. Je verdient deze ver­sier­se­len, het is je van harte gegund.

Prins Maerten XVI
Mispelgat, zon­dag 3 maart 2019

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer