Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Brief over de fusie - tussenstand

gepubliceerd: donderdag, 12 juli 2012
Brief over de fusie - tussenstand

In ok­to­ber en no­vem­ber van het vorige jaar is het PEB-bestuur langs alle zeven pa­ro­chies in de Bom­me­ler­waard geweest om u te in­for­meren over het fusie­tra­ject dat het bestuur, mede in opdracht van het bisdom, was gestart. Tijdens die pa­ro­chie­avon­den is u ver­teld over nut en nood­zaak van fusie. Intussen zijn we ruim een half jaar ver­der en lijkt het soms stil. Niets is min­der waar!

In deze brief willen we u deel­ge­noot maken van wat het bestuur de afgelopen maan­den heeft gedaan om de fusie gestalte te geven. Een terug­blik op de eerste helft en een vooruit­blik op de tweede helft van het fusie­tra­ject.

Eerste helft

Er zijn drie werk­groepen geformeerd: com­mu­ni­ca­tie, fi­nan­ciën en organi­sa­tie. Deze werk­groepen wer­den allen voor­ge­zeten door iemand uit het PEB bestuur, aan­ge­vuld met ter zake des­kun­digen uit de pa­ro­chie, het bestuur en het Bisdom. De werk­groepen hebben allemaal een spe­ci­fie­ke opdracht om met voor­stel­len te komen naar het bestuur. Het bestuur bespreekt de voor­stel­len, doet verbeter voor­stel­len en neemt besluiten. Verbetervoor­stel­len komen regel­ma­tig ook vanuit de pa­ro­chie­werk­groepen naar voren. Heel fijn dat er actief wordt meege­dacht over de nieuwe pa­ro­chie!

Werk­groep com­mu­ni­ca­tie

(Pastoor Ron van den Hout, Mirjam Duijts, Chantal Oppenheimer)

Om u op de hoogte hou­den van de ont­wik­ke­lingen over de fusie is de werk­groep com­mu­ni­ca­tie inge­steld. De werk­groep heeft de pa­ro­chie­avon­den in het najaar geor­ga­ni­seerd en heeft diverse artikelen in de dag- en week­bla­den geplaatst.

Ook het nieuwe ge­za­men­lijke pa­ro­chie­blad is mede vanuit deze werk­groep voort­ge­ko­men, met mede­wer­king van alle redactiele­den van de oude pa­ro­chie­bla­den. Daar­naast heeft de werk­groep de verkie­zing van de naam­ge­ving van de nieuwe pa­ro­chie geor­ga­ni­seerd en een bijdrage geleverd aan de nieuwe web­si­te www.katho­liekbommeler­waard.nl.

In de ko­men­de tijd zal deze werk­groep diverse vrij­wil­li­gers­bij­een­komsten en in­for­ma­tie­avon­den ver­zorgen.

Werk­groep organi­sa­tie

(Harry van Iersel, Christianne van Dierendonck, Bart van Helvoort, Corné Nikkels, Marie-Jeanne Zuider­vaart)

Deze werk­groep heeft zich ge­con­cen­treerd op hoe de nieuwe pa­ro­chie geor­ga­ni­seerd moet wor­den. Dan gaat het onder andere over de leden­ad­mi­ni­stra­tie en de fi­nan­ciële admi­ni­stra­tie.

Hoe hou­den we contact met alle pa­ro­chi­anen en hoe verbe­te­ren we dat? Hier­voor wor­den contact­groepen gevormd, die de plaats innemen van de bestaande pa­ro­chie­werk­groepen of beheers­com­mis­sies.

Welke werk­zaam­he­den wor­den centraal opgepakt en welke blijven waar ze nu zijn? Ook over de taken van het nieuwe bestuur is ge­spro­ken en er is een begin gemaakt met overleg over nauwere samen­wer­king bij het beheer van de begraaf­plaatsen.

Werk­groep fi­nan­ciën

(Frans van der Horst, Ad Verlouw, Pastoor Ron van der Hout, Sjaak van Over­dam, Wil van de Molengraft)

De fi­nan­ciële com­mis­sie heeft de opdracht gekregen om een sluitende begro­ting op te stellen voor 2013 en een opzet voor een sluitend huishoud­boekje voor de circa tien jaar daarna. Dit bleek een zware klus. Het gaat fi­nan­cieel name­lijk niet goed met onze pa­ro­chies.

Een algemene con­clu­sie uit deze werk­groep is dat een gezonde begro­ting niet haal­baar is met 7 open kerk­ge­bouwen. Er zullen dus kerk­ge­bouwen gesloten moeten gaan wor­den.

U begrijpt dat dit geen fijn on­der­werp is om over te spreken. Het bestuur worstelt hier erg mee. Uit­ein­de­lijk is het de Bis­schop die besluiten neemt, maar wij kunnen als bestuur wel rich­ting geven. Feit blijft dat de gevolgen altijd pijn zullen doen.

Tweede helft

Hoe ziet de tweede helft van het fusie­tra­ject eruit?

  1. Het bestuur stuurt een brief naar de bis­schop met een voorstel welke kerken gesloten moeten wor­den om te komen tot een fi­nan­cieel gezonde pa­ro­chie.
  2. Direct na de zomer zal de bis­schop hope­lijk een voor­ge­no­men besluit nemen over het sluiten van gebouwen. Dit voor­ge­no­men besluit komt de bis­schop per­soon­lijk toelichten aan u allen tij­dens een ge­za­men­lijke pa­ro­chie­bij­een­komst. De datum daarvoor staat nog niet vast, maar zal vermoe­de­lijk in sep­tem­ber/ok­to­ber zijn. Tijdens die bij­een­komst is er ruimte om over het voor­ge­no­men besluit te spreken. Ver­vol­gens zal de bis­schop zijn de­fi­ni­tieve besluit nemen en dat zal aan u wor­den meege­deeld.
  3. De nieuwe pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus zal ook een nieuw bestuur krijgen. Pastoor Van den Hout is bezig met het zoeken van be­stuurs­le­den. Als u iemand kent die een goede kandidaat voor een bestuurs­func­tie zou zijn, laat het ons dan weten. In het najaar zal de nieuwe samen­stel­ling bekend wor­den gemaakt. Het nieuwe bestuur zal de laatste maan­den van 2012 mee­lo­pen met het hui­dige bestuur om erva­ring op te doen om een vliegende start in 2013 moge­lijk te maken.
  4. De maan­den na de zomer zullen in het teken staan van het zoeken naar prak­tische samen­wer­king. Er zullen bij­een­komsten wor­den geor­ga­ni­seerd voor diverse vrij­wil­li­gers­groepen. Ook zullen er contact­groepen wor­den opgericht die de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen op een prak­tische wijze onder­steunen. In elk van de bestaande pa­ro­chies wordt een contact­groep gevormd. Deze periode zal in het teken staan van in­for­ma­tie over de inrich­ting van de nieuwe pa­ro­chie. Aan het nieuwe bestuur de taak om dat ver­der inhoud en rich­ting te geven.
  5. In de tweede week van de kerst­va­kan­tie (begin 2013) willen we alle ruimte geven aan de toe­komst van onze nieuwe pa­ro­chie: de kin­de­ren. Zij zullen de moge­lijk­heid krijgen om een musical in te stu­de­ren en deze uit te voeren voor alle pa­ro­chi­anen en overige belang­stel­len­den, ouders, opa’s, oma’s, vrien­den, klasgenoten etc. Dit onder de pro­fes­sio­nele be­ge­lei­ding van de KISI-kids (check www.kisi.nl ). Hierover volgt later meer in­for­ma­tie.
  6. De vie­ring van de oprich­ting van de nieuwe pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus zal waar­schijn­lijk op 6 januari 2013 plaats­vin­den.
  7. Gedurende 2013 zal de nieuwe inrich­ting ver­der gestalte krijgen.
  8. Over de opvol­ging van pastoor Van den Hout is op dit moment nog niets te mel­den.

Al deze zaken doen we om een nieuwe pa­ro­chie te kunnen opbouwen waarin de Liefde van Christus centraal staat, die uit­no­di­gend is en op de toe­komst is gericht.

Als u vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de ver­te­gen­woor­diger van uw beheers­com­mis­sie/ pa­ro­chie­werk­groep in het PEB-bestuur.

Regel­ma­tig zal van de nieuwe ont­wik­ke­lingen ver­slag wor­den gedaan in het pa­ro­chie­blad en op onze web­si­te www.katho­liekbommeler­waard.nl.

Bestuur Pas­to­rale Eenheid Bom­me­ler­waard

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer