Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Brief over de fusie - tussenstand

gepubliceerd: donderdag, 12 juli 2012
Brief over de fusie - tussenstand

In oktober en november van het vorige jaar is het PEB-bestuur langs alle zeven parochies in de Bom­me­ler­waard geweest om u te informeren over het fusietraject dat het bestuur, mede in opdracht van het bisdom, was gestart. Tijdens die parochie­avon­den is u verteld over nut en noodzaak van fusie. Intussen zijn we ruim een half jaar verder en lijkt het soms stil. Niets is minder waar!

In deze brief willen we u deelgenoot maken van wat het bestuur de afgelopen maanden heeft gedaan om de fusie gestalte te geven. Een terugblik op de eerste helft en een vooruitblik op de tweede helft van het fusietraject.

Eerste helft

Er zijn drie werk­groepen geformeerd: com­mu­ni­ca­tie, financiën en organisatie. Deze werk­groepen werden allen voorgezeten door iemand uit het PEB bestuur, aangevuld met ter zake deskundigen uit de parochie, het bestuur en het Bisdom. De werk­groepen hebben allemaal een specifieke opdracht om met voorstellen te komen naar het bestuur. Het bestuur bespreekt de voorstellen, doet verbeter voorstellen en neemt besluiten. Verbetervoorstellen komen regelmatig ook vanuit de parochiewerk­groepen naar voren. Heel fijn dat er actief wordt meegedacht over de nieuwe parochie!

Werk­groep com­mu­ni­ca­tie

(Pastoor Ron van den Hout, Mirjam Duijts, Chantal Oppenheimer)

Om u op de hoogte houden van de ont­wik­ke­lingen over de fusie is de werk­groep com­mu­ni­ca­tie ingesteld. De werk­groep heeft de parochie­avon­den in het najaar geor­ga­ni­seerd en heeft diverse artikelen in de dag- en weekbladen geplaatst.

Ook het nieuwe gezamenlijke parochieblad is mede vanuit deze werk­groep voortgekomen, met mede­wer­king van alle redactieleden van de oude parochiebladen. Daarnaast heeft de werk­groep de verkiezing van de naamgeving van de nieuwe parochie geor­ga­ni­seerd en een bijdrage geleverd aan de nieuwe website www.katho­liekbom­me­ler­waard.nl.

In de komende tijd zal deze werk­groep diverse vrij­wil­lig­ers­bij­een­komsten en informatie­avon­den verzorgen.

Werk­groep organisatie

(Harry van Iersel, Christianne van Dierendonck, Bart van Helvoort, Corné Nikkels, Marie-Jeanne Zuidervaart)

Deze werk­groep heeft zich geconcentreerd op hoe de nieuwe parochie geor­ga­ni­seerd moet worden. Dan gaat het onder andere over de ledenadministratie en de financiële administratie.

Hoe houden we contact met alle parochianen en hoe verbeteren we dat? Hiervoor worden contact­groepen gevormd, die de plaats innemen van de bestaande parochiewerk­groepen of beheers­com­mis­sies.

Welke werkzaamheden worden centraal opgepakt en welke blijven waar ze nu zijn? Ook over de taken van het nieuwe bestuur is gesproken en er is een begin gemaakt met overleg over nauwere samen­wer­king bij het beheer van de begraaf­plaatsen.

Werk­groep financiën

(Frans van der Horst, Ad Verlouw, Pastoor Ron van der Hout, Sjaak van Overdam, Wil van de Molengraft)

De financiële commissie heeft de opdracht gekregen om een sluitende begroting op te stellen voor 2013 en een opzet voor een sluitend huishoudboekje voor de circa tien jaar daarna. Dit bleek een zware klus. Het gaat financieel namelijk niet goed met onze parochies.

Een algemene conclusie uit deze werk­groep is dat een gezonde begroting niet haalbaar is met 7 open kerk­ge­bouwen. Er zullen dus kerk­ge­bouwen gesloten moeten gaan worden.

U begrijpt dat dit geen fijn onderwerp is om over te spreken. Het bestuur worstelt hier erg mee. Uit­ein­de­lijk is het de Bisschop die besluiten neemt, maar wij kunnen als bestuur wel richting geven. Feit blijft dat de gevolgen altijd pijn zullen doen.

Tweede helft

Hoe ziet de tweede helft van het fusietraject eruit?

  1. Het bestuur stuurt een brief naar de bisschop met een voorstel welke kerken gesloten moeten worden om te komen tot een financieel gezonde parochie.
  2. Direct na de zomer zal de bisschop hopelijk een voorgenomen besluit nemen over het sluiten van gebouwen. Dit voorgenomen besluit komt de bisschop per­soon­lijk toelichten aan u allen tijdens een gezamenlijke parochie­bij­een­komst. De datum daarvoor staat nog niet vast, maar zal vermoedelijk in september/oktober zijn. Tijdens die bijeenkomst is er ruimte om over het voorgenomen besluit te spreken. Vervolgens zal de bisschop zijn definitieve besluit nemen en dat zal aan u worden meegedeeld.
  3. De nieuwe parochie Heilige Franciscus zal ook een nieuw bestuur krijgen. Pastoor Van den Hout is bezig met het zoeken van bestuursleden. Als u iemand kent die een goede kandidaat voor een bestuursfunctie zou zijn, laat het ons dan weten. In het najaar zal de nieuwe samen­stel­ling bekend worden gemaakt. Het nieuwe bestuur zal de laatste maanden van 2012 meelopen met het huidige bestuur om ervaring op te doen om een vliegende start in 2013 mogelijk te maken.
  4. De maanden na de zomer zullen in het teken staan van het zoeken naar praktische samen­wer­king. Er zullen bijeenkomsten worden geor­ga­ni­seerd voor diverse vrij­wil­lig­ers­groepen. Ook zullen er contact­groepen worden opgericht die de plaatselijke geloofs­ge­meen­schappen op een praktische wijze onder­steunen. In elk van de bestaande parochies wordt een contact­groep gevormd. Deze periode zal in het teken staan van informatie over de inrichting van de nieuwe parochie. Aan het nieuwe bestuur de taak om dat verder inhoud en richting te geven.
  5. In de tweede week van de kerst­va­kan­tie (begin 2013) willen we alle ruimte geven aan de toekomst van onze nieuwe parochie: de kinderen. Zij zullen de moge­lijk­heid krijgen om een musical in te studeren en deze uit te voeren voor alle parochianen en overige belang­stel­lenden, ouders, opa’s, oma’s, vrienden, klasgenoten etc. Dit onder de pro­fes­sio­nele begeleiding van de KISI-kids (check www.kisi.nl ). Hierover volgt later meer informatie.
  6. De viering van de oprichting van de nieuwe parochie Heilige Franciscus zal waar­schijn­lijk op 6 januari 2013 plaats­vin­den.
  7. Gedurende 2013 zal de nieuwe inrichting verder gestalte krijgen.
  8. Over de opvolging van pastoor Van den Hout is op dit moment nog niets te melden.

Al deze zaken doen we om een nieuwe parochie te kunnen opbouwen waarin de Liefde van Christus centraal staat, die uit­no­di­gend is en op de toekomst is gericht.

Als u vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de ver­te­gen­woor­diger van uw beheers­com­mis­sie/ parochiewerk­groep in het PEB-bestuur.

Regelmatig zal van de nieuwe ont­wik­ke­lingen verslag worden gedaan in het parochieblad en op onze website www.katho­liekbom­me­ler­waard.nl.

Bestuur Pastorale Eenheid Bom­me­ler­waard

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer