Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Cursus ’Groeien in geloof’ in september 2012 opnieuw van start

gepubliceerd: maandag, 9 juli 2012
Cursus ’Groeien in geloof’ in september 2012 opnieuw van start

Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven?
Vind je het moei­lijk om te verwoor­den wat de kern is van je geloof?
Zoek je het chris­te­lijk geloof beter te begrijpen?
Voel je de nood aan re­flec­tie op je christen-zijn?
Ben je als vrij­wil­li­ger in de pa­ro­chie op zoek naar een stevi­ger geloofs­in­zicht?

Als je minstens één vraag met ‘ja’ kunt be­ant­woor­den, is deze cursus iets voor jou!

Pro­gram­ma

Het eerste jaar beoogt een samen­han­gend beeld van de hoofd­lijnen van het christen-zijn te bie­den. Vertrek­punt is Jezus Christus. De naam ‘christen’ heb je immers te danken aan het feit dat we geloven dat Jezus de Christus is. Je maakt kennis met het volk waaruit Hij werd geboren, je volgt Hem in zijn leven, hoe in Hem het Rijk Gods nabij komt, hoe Hij zijn leven daarvoor geeft en daartoe een ge­meen­schap verzamelt.

Daarna maak je kennis met die ge­meen­schap van Jezus, de Kerk, en sta je stil bij wat de uit Hem gegroeide ge­meen­schap ervan gemaakt heeft. In vogelvlucht volgen we dan de Kerk door tijd en ruimte, zien daarbij haar men­se­lijke onvolmaakt­heid, maar vooral hoe ze steeds opnieuw bezield wordt door de heilige Geest. Het leven van de Kerk heden ten dage komt ter sprake en hoe ze ons telkens opnieuw in contact brengt met Christus, in wie we God mogen ont­moe­ten. Om dan uit te komen bij de opgave van dit alles te leven en het geloof getrouw, maar eigen­tijds en van binnenuit, te belij­den en door te geven.

In het tweede jaar bespreken we de wezen­lijke en fun­da­men­tele inhoud van de katho­lie­ke leer aan de hand van de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk. De bij­een­komsten zijn dan ook geor­dend rond drie pijlers: de ge­loofs­be­lij­de­nis van ons doopsel (het Symbolum), de sacra­menten van het geloof, het ge­loofs­le­ven (de gebo­den en het gebed). Of anders ver­woord: rond het geloof belij­den, het geloof vieren en het geloof beleven. De syste­ma­tische wijze waarop de Cate­chis­mus het geloof
bespreekt, het eigen taal­ge­bruik, de ver­wij­zingen naar de heilige Schrift en andere ker­ke­lijke do­cu­menten, maakt dat je het christen-zijn, zoals je dat in het eerste jaar hebt verkend, nu ver­der verrijkt en verdiept en dat je je ook ker­ke­lijke opvat­tingen en begrippen eigen maakt om het geloof door te geven.

Opzet

De cursus start in sep­tem­ber in ‘s-Hertogen­bosch. Het eerste jaar omvat negen­tien bij­een­komsten en het tweede jaar twin­tig. Iedere bij­een­komst bestaat uit een hel­dere uit­ge­breide uiteen­zet­ting door een docent, een gebeds­mo­ment en enige on­der­lin­ge uit­wis­se­ling. Jaar­lijks wor­den er drie schrifte­lijke huis­werk­op­drachten gemaakt die zowel op eigen geloofs-vor­ming zijn gericht als op de praktijk van het verwoor­den van het geloof in het leven van alle­dag en in het werken als pa­ro­chieel vrij­wil­li­ger.

Wat het vor­mings­cen­trum van je verwacht:

  • in­schrij­ving vóór 20 au­gus­tus 2012;
  • wens om het chris­te­lijk geloof beter te begrijpen en (ver­der) te groeien in je relatie met Christus en zijn Kerk;
  • een trouwe aanwe­zig­heid gedurende de cursus­avon­den en bijdrage aan de groepsdyna­miek;
  • het maken en tij­dig inleveren van de schrifte­lijke opdrachten;
  • een bijdrage aan de kosten van € 90,00 per cursus­jaar.

Waar en wanneer?

De cursus wordt gegeven op het Sint Jans­cen­trum, Papenhulst 4, 5211 LC `s-Hertogen­bosch, op maan­dag­avond van 19.30 tot 21.30 uur. De eerste cursus­avond is 3 sep­tem­ber 2012.

In­for­ma­tie en in­schrij­ving

Met vragen en voor aanmel­ding kunt u terecht bij Anja van der Els of Ellen Kleinpen­ning. Per e-mail: vor­mings­cen­trum@bisdom­den­bosch.nl Tele­foon: 073-6125488

Download

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer