Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vanuit Den Bosch naar de Stille Omgang

gepubliceerd: maandag, 5 maart 2018

Am­ster­dam wordt ook wel eens ‘Mirakel­stad’ genoemd. Deze kwalifi­ca­tie ontleent Amster­dam aan het feit dat het een oude bede­vaarts­plaats is, waar al sinds de mid­del­eeuwen een won­der of mirakel wordt geëerd. Deze vere­ring leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaar­lijkse Stille Omgang.

Deze reli­gi­eus medi­ta­tieve omgang door het his­to­rische centrum en passerend aan het nachte­lijke uit­gaans­le­ven van Am­ster­dam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezel­schap van de Stille Omgang georga­ni­seerd. Duizen­den gelo­vi­ge mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Gebeds­in­ten­tie: Eucha­ris­tie = Leven

Het woord ‘Eucha­ris­tie’ betekent let­ter­lijk dankzeg­ging. Een eucha­ris­tisch leven is een leven van dank­baar­heid. De ge­schie­de­nis van de twee vrien­den onderweg naar Emmaus – die ook onze ge­schie­de­nis is – heeft laten zien dat dank­baar­heid geen van­zelf­spre­kende levens­hou­ding is. Dank­baar­heid moet ontdekt en met grote inner­lijke oplettend­heid beleefd wor­den. Ons verlies, onze erva­ringen van misken­ning en verlaten­heid, en onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boos­heid, verbitte­ring en wrok. Jezus heeft ons de eucha­ris­tie ge­schon­ken om ons in staat te stellen voor dank­baar­heid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan dat voor ons doen. Maar de eucha­ris­tie moe­digt ons aan tot God om erbar­ming te roepen, naar de woor­den van Jezus te luis­te­ren, Hem bij ons thuis uit te nodigen, in ge­meen­schap met Hem te tre­den en de Blijde Bood­schap aan de wereld te ver­kon­di­gen.

(Uit: Henri Nouwen, Ons dage­lijks brood)

Route Stille Omgang

Route

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucha­ris­tisch won­der dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Am­ster­dam. In de mid­del­eeuwen vier­den de chris­te­nen dit won­der met een fees­te­lij­ke mirakel­pro­ces­sie. Vanaf 1881 door een nachte­lijke omgang in stilte, in­spi­ra­tie­bron voor alle stille tochten in Neder­land. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwijgende ver­bon­den­heid van de duizen­den gelo­vi­gen. De Omgan­gers weten zich al bid­dend en medi­te­rend verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onderweg.

Pro­gram­ma

21.20 uur - Vertrek vanaf de par­keer­plaats naast de Sint-Lucas­kerk, Zuider­parkweg 303, Den Bosch
22.00 uur - Plech­tig Lof in de Heilig Hart van Jezus­kerk, Loef­plein 1, Vught
daarna - Vertrek vanaf de Heilig Hart van Jezus­kerk, Loef­plein 1, Vught
0.15 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring in de HH. Petrus & Paulus­kerk (de Papegaai) in de Kalver­straat
daarna - Lopen van de Stille Omgang
daarna - De bus rijdt weer terug naar Den Bosch en Vught

In­for­ma­tie en aanmel­den

Voor meer in­for­ma­tie en aanmel­den neemt u contact op met Kees Pouw:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer